Göteborg dokumenthanteringsplan


göteborg dokumenthanteringsplan

lathundar, IT-policy, jämställdhets- och mångfaldsplaner, resepolicy, samt policy- och styrdokument i övrigt. Alla Tillstånd/Tillsyn Besiktnings- och samt D PDF Digitalt illstånd/Tillsyn 8(8) 6 Handling Bygg och Miljökontoret dokumenthanteringplan Dat Beslut (enligt PBL, MB,LL) inklusive de handlingar på vilket beslutet grundats. Personalförteckningar: - personalförteckning (motsv.) - (lista, utskrift) Praktikanter hos SDF, handlingar rörande: - förfrågan om praktikplats - praktikintyg - handlingar rörande tystnadsplikt., förbehåll etc. 30 Semesterlistor Gallras vid inaktualitet Sjukfrånvaro: - sjukanmälan - friskanmälan - läkarintyg Gallras efter 2 år Gallras efter 2 år Se anmärkning Läkarintyg som ingår i arbetsskadeutredning bevaras, se anmälan av arbetsskada. Se respektive handlingstyp. Begäran om utdrag ur socialregister se Socialtjänst.

BN 339, Primärkartor (baskarta) Cronaflex Ort/färg Hängskåp, närarkiv B Tillsvidare Urval Primärkartor (baskarta) ajourhållning/nyframställning Fil AutoKa/ V: B Digital kartbas från ca Grundläggande ajourhållet detaljkartverk. Alla leveranser ska utföras i enlighet med Regionarkivets leveransrutiner, och ska vara överenskomna i förväg. Mätdata, utsättningsdata, digitalt fil AutoKa/ V: B Tillsvidare Rådata från mätning i fält bearbetas i Auto. Hur ska ändringar och uppdateringar ske? ADM töd Rättelser, bokföring R P/Excel Pärm, ystemsamordnare 2 år ändlista tryckeriet P Nämndsekreterare Gallras vid inaktualitet ADM töd Webbplatser: hemsida och intranät html Episerver e anm e anm Informationen uppdateras regelbundet och gallras vid inaktualitet, K 148, tartsida samt webbkartor bevaras årsvis av IT-enheten.

Presentation och gränssnitt, dvs sidans utseende och struktur, kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att adressen meddelats till Regionarkivet. LOV Tillsyn Eventuella förelägganden från Byggoch miljönämnden får gallras när ärendet avslutats och tvist ej pågår. T ex momsredovisning för handkassor och särskild momskompensation i form av statsbidrag 5, 18 och. En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion. Avrop/beställning mot volvo studio stockholm ramavtal Gallras efter 2 år Dvs 2 år efter avtalstidens utgång. Yttranden, generellt Utbildningar, kurser etc i egen regi: - anmälningar - deltagarlista - kursintyg - planeringsunderlag - presentationsmaterial, egenproducerat - program, kursinbjudan etc - utbildningsmaterial, egenproducerat - utbildningsmaterial, OH-bilder etc som har sammanställts i en rapport eller dylikt Gallras vid inaktualitet Gallras vid inaktualitet Ett. Sammanställningen utgör underlag för handlingsplaner, uppföljning etc. Hängmapp, byrå, beräkningsrum Gallras vid inaktualitet Registerkartor Cronaflex Hängskåp/Byrå, närarkiv B Tillsvidare ektionsberäkningar/gator och vägar tomnätsberäkningar Pärm B Tillsvidare tomnätskartor (mätpunkter) P/Cronaflex Hängskåp/Låda, närarkiv B Tillsvidare tomnätsprotokoll P Pärm, närarkiv B Tillsvidare Takymetersprotokoll P Band, Pärm, närarkiv B Tillsvidare Tolkning av stadsplaner Tomtindelningar inkl kartor.


Je kunt ook een vriend of buurman vragen om op je huis te passen terwijl je in Stockholm bent. Kijk ook naar rijbewijs eisen in Stockholm - je zou een internationaal rijbewijs kunnen moeten hebben. In het midden..
Read more
Det är en djup, mörkröd färg som finns i olika nyanser från rödviolett (mager, kiselrik lera från övre lerlager) till mörk chokladbrun (fetareklakfattig lera från undre lerlager) Lerbrottet låg ca 300 meter öster om bruket. Välkommen att besöka..
Read more
I innerstaden har det däremot alltid varit svårt att få en lägenhet utan lång kötid. Innehåll, stockholms bostadshistoria redigera redigera wikitext, stockholm har vid flera tillfällen under sin 750-åriga historia haft en större efterfrågan än tillgång på bostäder..
Read more

Parkera göteborgs stad

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Allt fler kommuner, fastighetsutvecklare och byggherrar intresserar sig för ämnet så vi samlade fyra experter i studion i Dome of Visions: Christina Heilborn, programchef på Unicef, Teresa Lindholm


Read more

Helene lund

Drammen, drammen m/rider-details/403354/ Elisabeth Helene Lund cSI2* FEI Springprüfung (1,10 m) (Nr. Sie wird das eigentliche Rätsel der Serie bleiben. In der zweiten Staffel feuerte sie schließlich sogar ein ganzes Magazin in den Körper eines Kollegen. "Das kann


Read more

Handkirurgi lundborg

Biography edit, he graduated in medicine at the. VA Ken vom Team Baierblick, IPO 3, KKl. Karolinska Institutet in 1895, and received his doctorate at the. 2, the study has been described as "of considerable historic interest in


Read more
Sitemap